Regulamin

REGULAMIN NUSPA.PL

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Nuspa z siedzibą w Orłowie (82-100) przy ulicy Żuławskiej nr 8, NIP 5782510722, REGON 192491552 (zwane dalej PHT Nuspa) umożliwia zakup swoich produktów poprzez formularz zamówienia na stronie www.nuspa.pl.

2. Asortyment opisany jest tylko w języku polskim, a wyceniony w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT (tj. są cenami brutto) i obowiązują do wyczerpania zapasów.

3. Ceny podane na stronie internetowej Nuspa.pl, jak również opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie informacją handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą poprawnego wypełnienia formularza przez Zamawiającego oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen towaru, wycofania towarów, zamieszczania informacji o nowych towarach. Ponadto Sprzedający ma prawo do stworzenia akcji promocyjnej, którą może modyfikować oraz anulować przed określonym wcześniej terminem zakończenia, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży przed wprowadzeniem tych zmian, ani praw osób uprawnionych do skorzystania z promocji według jej zasad i podczas jej trwania.

5. Towar jest wysyłany na paletach opakowanych folią strech. Każde naruszenie opakowania powoduje, że znajdujący się na nim towar nie nadaje się do dalszej odsprzedaży i wymaga ponownego zapakowania.

6. Cena towary obejmuje koszty transportu, jednakże wyłącznie pod warunkiem dokonania przedpłaty za zamówiony towar. Przy wyborze opcji „za pobraniem” koszt wzrasta o 20 zł za każdą kolejną paletę.

7. W przypadku, gdy ze względu na brak dostępności, towar nie może zostać dostarczony, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy) powiadomić o tym Kupującego oraz do zwrócenia Kupującemu uiszczonej należności za zamówienie.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest dostępny każdorazowo do wglądu oraz bezpośrednio na stronie głównej sklepu.

§ 2
Transakcje

1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez wypełnienie formularza kupna. Podczas składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych teleadresowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.

3. Po wypełnieniu formularza elektronicznej sprzedaży, Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o przyjęciu zamówienia do realizacji. W momencie otrzymania informacji o przyjęciu, umowa uznana jest za zawartą.

4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16-stej, w soboty i niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

5. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia Kupującego przez Sprzedającego następuje niezwłocznie po zawarciu umowy. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu pełnej kwoty wynikającej z zamówienia.

§ 3
Płatności

1. Dokonanie płatności możliwe jest za pośrednictwem przelewów bankowych i płatności za pobraniem. Suma ceny zakupu towaru oraz koszt transportu składają się na cenę końcową, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić. Za dokonanie płatności uważa się moment, w którym środki wpłyną na konto PHT NUSPA.

2. Przy przelewie na konto bankowe, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych. Po skorzystaniu z tej metody zamówienie zostaje złożone natychmiastowo.

3. Przy wyborze sposobu płatności „za pobraniem” Kupujący zostaje obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 20 zł. Koszt pobrania wliczany jest ostatecznie do ceny produktu w podsumowaniu płatności. Po wybraniu opcji płatność za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia bezpośrednio Kurierowi w momencie dostarczenia towarów.

§ 4
Dostawa

1. Towary zamówione dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Czas wysyłki towaru uzależniony jest od sezonu, w którym jest on sprzedawany i wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszystkich starań aby potwierdzenie dostawy oraz realizacja zamówienia, przebiegła najszybciej jak to możliwe. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy w tym terminie niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Kupującego. Sprzedający potwierdza dostawę w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych.

3. Do Klienta towar dostarczany jest przez współpracującą ze Sprzedawcą Firme Kurierską, a koszt transportu uwzględniony w cenie towaru. Po przekazaniu towaru Firmie Kurierskiej, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail o wysłaniu zamówienia oraz numerze przesyłki.
W każdym momencie Kupujący ma możliwość śledzenia statusu (stanu) swojego zamówienia na stronie internetowej przewoźnika.

4. W momencie otrzymania towaru od Kuriera, Kupujący winien sprawdzić stan oraz zgodność z zamówieniem.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy sporządzić protokół reklamacyjny, który zawiera opis uszkodzenia. W tym przypadku towar wraz ze wszystkimi dokumentami należy zwrócić Kurierowi. Cała procedura powinna być przeprowadzona w obecności Kuriera, który ma obowiązek posiadać niezbędne do jej przeprowadzenia dokumenty.

5. Do każdej dostawy dołączona jest faktura VAT dla podmiotów gospodarczych bądź paragon fiskalny lub faktura imienna dla podmiotów korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Wyżej wymienione dokumenty są przypięte w zabezpieczonych opakowaniach przy paletach (pod listem przewozowym). Kupujący jest zobowiązany, na prośbę Sprzedającego, do odesłania podpisanej kopii faktury oraz dokumentu dostawy potwierdzającego odbiór wyrobów węglowych w formie elektronicznej lub listownej. W przypadku nie dostarczenia podpisanego dokumentu (który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy) do Sprzedającego – Kupujący będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości równowartości wymaganego podatku akcyzowego od zakupionego węgla.

6. Transport drobnicowy ograniczony jest do 5 palet niepiętrowalnych o masie 1000 kg każda. W przypadku zamówienia powyżej tej ilości towar dostarczany może być kilkoma środkami transportu. W przypadku zamówień cało samochodowych (pow. 10t.) należy określić możliwość rozładunku, gdyż samochody nie są wyposażone w systemy samowyładowcze.

7. Ze względu na gabaryty samochodów kierowca sam ocenia, w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Kierowca może odmówić wjazdu (ze względu bezpieczeństwa) w ciasne uliczki, podwórka, na nieutwardzony lub nieodśnieżony teren. Kierowca rozładuje towar w odległości do 5m. od samochodu i nie jest zobowiązany do wnoszenia towaru do kotłowni, garaży, piwnic itp.

8. Aby towar został dostarczony do Kupującego droga do niego prowadząca, musi być przejezdna, utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu. W razie niespełniania tych warunków Odbiorca może zostać obciążony kosztami dostarczenia w inne miejsce niż wskazano przy zamawianiu lub odesłania towaru do Nadawcy. W sytuacji, gdy dostawa przesyłki musi być realizowana mniejszym samochodem, do 3,5 – 7,5 tony (w związku z np. ograniczeniem tonażowym jezdni lub mostu, wąskiej drogi dojazdowej, itp.). Powstałe z tego powodu dodatkowe koszty transportu zobowiązany jest zapłacić Kupujący. Wysokość kosztów tej specjalnej dostawy jest uzależniona od wartości, jaką PHT NUSPA zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Kupującego pod wskazanym adresem w godzinach doręczenia. W przypadku dwukrotnej próby doręczenia i braku obecności Kupującego, bądź innej Osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru w momencie jego dostarczenia przez Kuriera, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami wynikającymi z konieczności ponowienia, a także kosztami magazynowania przesyłki, jeżeli takimi PHT NUSPA zostanie obciążona.

10. W momencie przyjęcia i potwierdzenia odbioru, towar staje się własnością Kupującego.

11. Jeżeli Kupujący stwierdzi wady zakupionego towaru w czasie późniejszym niż moment dostawy zastosowanie ma procedura reklamacyjna zawarta w § 6 Reklamacje i zwroty.

12. W razie odstąpienia od umowy, nieprzyjęcia zamówienia, pomyłki w zamówieniu lub rezygnacji z niego po dokonaniu wysyłki towaru, koszty transportu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Wysokość kosztów jest uzależniona od wartości, jaką PHT NUSPA zostanie obciążona przez firmy kurierskie.
13. Koszt transportu zwrotnego ponosi Kupujący. Gdy po otrzymaniu odesłanego towaru Sprzedający uzna zasadność reklamacji, wymieniony towar zostanie wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

2. Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być wysłane drogą pocztową na adres Sprzedającego
lub drogą e-mailową na adres: biuro@nuspa.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.

3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymanego drogą elektroniczną (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być w stanie niezmienionym tj. kompletny (wraz ze wszystkimi integralnymi elementami i dodatkami) i nie może posiadać śladów użytkowania, a opakowanie nie może być rozerwane. Do towaru należy załączyć wszystkie oryginalne dokumenty sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu towaru, który należy przykleić na opakowaniu. W przypadku, kiedy opakowanie jest rozerwane, traktuje się to jako ślady użytkowania towaru.

5. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący, który ma obowiązek zabezpieczyć przesyłkę w taki sposób by tak nie została uszkodzona w transporcie. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru do wysyłki zwrotnej przed odbiorem przez kuriera w sposób zgodny z wymogami przewoźnika.

6. Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek do wysłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Przy odstąpieniu od umowy należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni. Sprzedający może wstrzymać zwrot płatności na konto Kupującego do momentu otrzymania potwierdzenia odesłania towarów przez Kupującego lub do momentu otrzymania produktów z powrotem (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Wstrzymanie zwrotu środków nie ma zastosowania w przypadku uzgodnienia odbioru zakupionych towarów od Kupującego przez Sprzedającego. Po otrzymaniu i przyjęciu przez Sprzedającego zwrotu towarów Kupujący otrzyma fakturę korygującą.

8. Dokonując zakupu (zawierając umowę), Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
W konsekwencji został poinformowany o możliwości odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania towaru, a także o zobowiązaniu Kupującego do poniesienia kosztów zmniejszenia wartości towaru, o których mowa w punkcie 4.

§ 6
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar (po przejściu na własność) posiada wady fizyczne lub nie jest zgodny z umową może złożyć reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia mechaniczne towaru, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego. Informacje winne zostać wysłane za pośrednictwem poczty bądź e-mailem na adres: biuro@nuspa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać kompleksowy opis wady bądź niezgodności produktu, wraz z możliwą dokumentacją fotograficzną oraz dowodem dokonania zakupu. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni.

3. Reklamowane towary z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową, transportowane są przez firmę kurierską, na zlecenie i koszt Klienta. PHT NUSPA nie przyjmuje paczek za pobraniem.

4. W przypadku odbierania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, aby umożliwić kurierowi odbiór towaru, kupujący zobowiązany jest do przygotowania przesyłki do odbioru poprzez poukładanie worków równo na palecie oraz owinięcie folią strech i ustawienia palety na twardym podłożu, tj. w formie w jakiej przesyłka została otrzymana.

5. Przy odbiorze towaru, Kupujący jest zobowiązany do pokwitowania i złożenia adnotacji o stanie przesyłki.

6. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę transportową należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą reklamacji oraz wykonać dokumentację zdjęciową.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe NUSPA z siedzibą w Orłowie (82-100) przy ulicy Żuławskiej nr 8, NIP 5782510722, REGON 192491552 (zwane dalej PHT NUSPA).

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży, a także realizacji obowiązków po sprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.

3. Dane mogą być udostępniane Instytucjom finansowym, za pośrednictwem których płatność jest realizowana, firmom kurierskim, usługodawcy hostingowemu oraz firmie księgowej w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.

4. Za wyjątkiem wyżej wymienionych sytuacji PHT NUSPA nie ujawnia Osobom Trzecim danych osobowych Użytkowników i Osób korzystających z serwisu.

5. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, maksymalnie do 2 lat, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych do 5 lat.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy, a także realizacja obowiązków fiskalnych.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane głównie w celach: potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji, zrealizowania dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługi reklamacji.

2. PHT NUSPA zastrzega możliwość zmiany cen. Oferty promocyjne są ograniczone czasowo i ilościowo.

3. W przypadku spraw nie regulowanych przez niniejszy regulamin, stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. PHT NUSPA nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z otrzymania od Kupującego nieprawidłowych danych.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do transakcji złożonych po dacie opublikowania zmian.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.